Виды высших растений, выведенные из «Красной книги» Кыргызстана (1985)


Виды высших растений, выведенные из «Красной книги» Кыргызстана (1985)

Виды высших растений, выведенные из «Красной книги» Кыргызстана (1985)Татаал тузулуштуу всумлуктврлуп Кыргызстамлып Кызыл кмтебшн'м (1985) алынып салыпгап турлвру

1. Калямус айыры — Acorus calamus L. — Аир, Ирный корень — Sweet Flag, or Sweet Sedge, or Myrleflag.
Дуйнеде кедири таралган тур. Балким, Кыргызстанга алынып келинген есумдук. Туп дарыясынын нугунан бир жолу гана табылган. Кийинки издеелерден учураган эмес.

Широко распространённый в мире вид. В Кыргызстане является, по-видимому, заносным. Был отмечен только один раз в пойме реки Тюп. При последующих поисках не найден.

2. Алай чырашы — Eremurus alaicus Chalkuziev —Эремурус алайский — Alai Desert Candle
Тур жакында жалгыз табылуудан аныкталган. Кыргызстанда бул турдун популяциясынын бар экендиги, есуу шарттары жана есуп-енуусу белгисиз.

Вид, недавно описанный по единичной находке. Существование популяций, условия произрастания и угроза существованию вида в Кыргызстане не ясны.

3. Иллария чырашы — Eremurus hilariae M. Pop. et Vved.— Эремурус Илларии Hillaria’s Desert Candle
Кыргызстандын территориясында кездешпейт.

На территории Кыргызстана не встречается.

4. Узун жалбырактуу цефалантера — Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch. — Пыльцеголовник длиннолистный — Long-leaved Helleborine
Кыргызстанда жана анын чегинен тышкары кедири таралган тур. Саны туруктуу жана чарбачылык мааниси жок.

Широко распространённый в мире и в Кыргызстане вид со стабильной численностью, не имеющий хозяйственного значения.

5. Анжир — Ficus carica L. — Инжир обыкновенный — Common Fig
Дуйнеде кедири таралган тур. Орто Азияда табигый шартта Туркменстан менен Тажикстанда гана есет. Кыргызстанда накта бир гана дарагы Курпсай капчыгайында белгилуу, бирок ал да балким мурунку кезден калган маданий есумдук.

Широко распространённый в мире вид. В Средней Азии естественно произрастает только в Туркмении и Таджикистане. В Кыргызстане достоверно имеется только одно дерево в ущелье Куршай, которое, по-видимому, является остатком старой культуры.

6. Гул жан жалбыракчалуу апийим — Papaver bracteatum Lindl.—Мак прицветниковый — Bract-shaped Poppy
Кыргызстандын территориясында жапайы турде кездешпейт.

На территории Кыргызстана в диком виде не встречается.

7. Сызгычтай жалбырактуу чегендир — Rhodiola linearifolia Boriss. — Родиола линейнолистная — Linear-leaved Rosewort
Кыргызстанда жана анын чегинен тышкары кедири таралган, саны туруктуу тур.

Широко распространённый в Кыргызстане и за его пределами вид со стабильной численностью.

8. Ит карагат — Ribes janczewskii Pojark. var. alba V. Tkatsch. — Смородина Янчевского — White Janczevski’s Currant
Кыргызстанда кездешкен женекей турдун ак мемелуу формасы. Кээбирде кара популяцияларынын ичинде пайда болот. Пайда болуп жана кайрадан жоголуп туруу процесстери адамдын иш-аракетине кезкаранды эмес. Ак мемелуу жана ак гулдуу формалар негизинен бардык эле турлердун арасында учурайт, анткени ал тур ичиндеги езгергучтуктун таасири. Алардын баарын коргоого алууга жана алыштын да кереги жок.

Является белоплодной формой обычного на территории Кыргызстана вида. Спорадически появляется в обычных черноплодных популяциях. Появление и исчезновение данных форм практически не зависит от деятельности человека. Белоплодные и белоцветковые формы имеются практически у всех видов растений и являются проявлением внутривидовой изменчивости. Все их невозможно и не нужно брать под охрану.
9. Туркстан алма-четини — Sorbus turkestanica (Franch.) Hedl. — Рябина туркестанская — Turkestan Mountain-ash
Кыргызстандын территориясында кездешпейт.

На территории Кыргызстана не встречается.

10. Кара ерук — Prunus ferganica Lincz. et Kost. (Prunoaf/atunia). — Пруноафлатуния — Aflatun Cherry, or Fergana Plum
Бул форма Кыргызстандын территориясындагы дайыма учураган эки турдун чогуу ескен жерлеринде капилеттен болгон гибриддешууден мезгил-мезгили менен пайда болуп турат. Гибриддик формалардын жаралып жана кайрадан жоголуп туруусу адамдын иш-аракетине кезкаранды эмес. Мындан да сейрек кездешуучу гибриддик формалар кездешет. Алардын баарын коргоого алууга жана алыштын да мааниси жок.

Форма является спонтанным гибридом между двумя обычными на территории Кыргызстана видами и спорадически появляется в местах их совместного произрастания. Появление и исчезновение гибридных форм практически не зависит от деятельности человека. Имеются и другие, редко встречающиеся гибридные формы. Все их невозможно и не нужно брать под охрану.

11. Кыргыз тыйынчанагы — Hedysarum kirghisorum B. Fedtsch. — Копеечник киргизский — Kirghizian Sweet Broom
Кыргызстанда кенири кездешкен тур, кадимки H. neglectum. турунен билинер-билинбес айырмаланат. Бийик тоолуу алкактарда, сырттарда, адамдын таасири анча чон эмес аймактарда есет. Мал жебейт, чарбачылык мааниси жок, ошондуктан тузден-туз жоголуп кетуусуне коркунучтар жок.

Широко распространённый в Кыргызстане вид, слабо отличающийся от обычного H. neglectum. Произрастает на сыртах в верхнем поясе гор, где антропогенное влияние минимально, растение скотом не поедается и не имеет хозяйственного значения, поэтому реальной угрозы виду не существует.

12. Кандым, жузгун — Calligonum uzunachmatense V. Tkatsch. — Джузгун узунахматский — Uzun-Akhmat Calligonum
Кенири таралган турдун атынын синоними болуп саналат. Кыргызстанда C. uzunachmatense Нарын дарыясынын езенунде, кумдуу жерлерде кездешчу. Азыркы учурда бул жерлер суу сактагычтын алдында калган.

Название является синонимом более широко распространенного вида. В Кыргызстане C. usunachmatense встречался только на песках в пойме реки Нарын. В настоящее время эти местообитания затоплены водами водохранилища.

13. Анар — Punica granatum L. — Гранат обыкновенный — Dwarf Pomegranate
Дуйнеде кенири таралган тур. Орто Азияда Туркменстан менен Тажикстанда табигый есет. Широко распространённый в мире вид.

Естественно, в Средней Азии встречается в Туркмении и Таджикистане. В Кыргызстане было достоверно известно единственное дерево в природном биотопе в ущелье Рязан-Сай, но и оно, вероятно, являлось остатком старой культуры.

14. Никитина отостегиясы — Otostegia nikitinae V. Scharaschova. — Отостегия Никитиной — Nikitina’s Otostegia
Тур кенири таралган O. olgae турунен билинер-билинбес айырмаланат, балким анын формасы (синоними) болушу керек.

Вид слабо отличается от широко распространённого O. olgae и, по-видимому, является его формой (синонимом).

15. Бёлук жалбырактуу чёл шимууру — Eremostachys cephalariifolia M. Pop. — Пустынноколосник головчатколистный — Scalehead-leaved Desert-rod
Турдун аты кенири таралган жана экологиялык жактан ийкемдуу турдун E. speciosa Rupr. синоними. Ага Кыргызстанда эч кандай коркунуч жок.

Название является синонимом широко распространенного и экологически пластичного вида E. speciosa Rupr., которому в пределах Кыргызстана ничего не угрожает.

16. Бийик карандыз — Inula helenium L. — Девясил высокий — Elecampagne, Tall Helecampane
Дуйнеде жана Кыргызстанда кенири таралган, саны туруктуу, кээде отоо чеп болгон тур. Широко распространённый в мире и в

Кыргызстане вид со стабильной численностью, иногда является сорняком.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментарии: 0