Виды насекомых, занесённые в 2004 IUCN RLTS, не включаемые в Красную книгу Кыргызстана


Виды насекомых, занесённые в 2004 IUCN RLTS, не включаемые в Красную книгу Кыргызстана

Виды насекомых, занесённые в 2004 IUCN RLTS, не включаемые в Красную книгу Кыргызстана

1. Чычырканак кулук калдырканы - Hyles hippophaes (Esper, 1789) - Бражник облепиховый -
Seathorn Hawk-moth (Lepidoptera туркуму, Sphingidae тукуму)

1996-жылкы текшеруунун баалосу боюнча DD категориясы менен IUCN RLTS киргизилген [76]. Тур кедири таралган, ареалы да кецейуудe [42, 50]. Кыргызстанда эки турче H. h. bienerti Staudinger, 1874 жана H. h. shugnana Scheljuzhko, 1933 менен белгилуу [12, 42], алардын саны жана ареалы туруктуу [41]. Кошуна ©збекстандын да Кызыл китебине жогорудагыдай себептер менен киргизилген эмес [23].

Внесён в IUCN RLTS (категория DD по оценке, проведённой в 1996 году) [76]. Вид широко распространён и даже расширяет свой ареал [42, 50], представлен в Кыргызстане двумя подвидами, H. h. bienerti Staudinger, 1874 и H. h. shugnana Scheljuzhko, 1933 [12, 42], численность и ареал которых стабильны [41]. В соседней стране, а именно в Узбекистане, не включён в Красную книгу [23] по аналогичной причине.

Assessed for IUCN RLTS in 1996 as species of the DD category [76]. The species is widespread and moreover the area is expanding [42, 50]. This species is represented in Kyrgyzstan by two subspecies, H. h. bienerti Staudinger, 1874 and H. h. shugnana Scheljuzhko, 1933 [12, 42], which have stable number and area [41]. It is not included into Red Data Book of adjacent Uzbekistan [23] by the analogous reason.

2. Матурна кепелегу - Hypodryas maturna (Linnaeus, 1758) - Шашечница матурна - Scarce Fritil¬
lary (Lepidoptera туркуму, Nymphalidae тукуму)

1996-жылы жургузулген текшеруунун баалосу боюнча DD категориясы менен IUCN RLTS^ киргизилген [76]. Эц кедири таралган тур. Кыргызстандын аймагындагы мурда H. m. staudingeri (Wnukowsky, 1929) турчеге караган популяциялар, азыркы мезгилде Euphydryas asiatica (Staudinger, 1881) деген белек турге карайт [50, 88] башкача айтканда H. maturna туру Республиканын фаунасынан чыгарылган [12]. Eu. asiatica кеп кездешпейт, бирок азыркы убакта Кыргызстанда коркунуч туудуруучу маалыматтар жок [40].

Внесён в IUCN RLTS (категория DD по оценке, проведённой в 1996 году) [76]. Очень широко распространённый вид. Популяции с территории Кыргызстана, относимые ранее к подвиду H. т. staudingeri (Wnukowsky, 1929), в настоящее время считаются принадлежащими другому виду, Euphydryas asiatica (Staudinger, 1881) [50, 88], т. е. вид H. maturna исключён из списка фауны республики [12]. Eu. asiatica встречается нечасто, но в настоящее время данных для оценки категории угрозы в Кыргызстане недостаточно [40].

Assessed for IUCN RLTS in 1996 as species of the DD category [76]. This species is very widespread. Popula¬tions from Kyrgyzstan territory were formerly considered as H. m. staudingeri (Wnukowsky, 1929), but at present are stated as Euphydryas asiatica (Staudinger, 1881) [50, 88], i. e. H. maturna is excluded from the faunal checklist of the Republic [12]. Eu. asiatica occurs not often in comparison but at present time there are no enough data to estimate an extinction risk category for this species in Kyrgyzstan.

3. Оттой жупсуз кепелек - Thersamonolycaena (=Lycaena) dispar (Haworth, 1802) - Червонец непарный
— Large Copper (Lepidoptera туркуму, Lycaenidae тукуму)

1996-жылы жургузулген текшеруунун баалосу боюнча LR/nt категориясы менен IUCN RLTS^ киргизилген [76]. Кецири таралган тур, Кыргызстанда [17] Th. d. rutila (Werneburg, 1864) турчесу менен белгилуу [12], ареалы жана популяциялары Республикада туруктуу [40, 41].


Внесён в IUCN RLTS (категория LR/nt по оценке, проведённой в 1996 году) [76]. Широко распространённый вид, в Кыргызстане [17] представлен подвидом Th. d. rutila (Werneburg, 1864) [12], ареал и популяции которого в республике стабильны [40, 41].

Assessed for IUCN RLTS in 1996 as species of the LR/nt category [76]. The species is widely distributed and is represented in Kyrgyzstan [17] by subspecies Th. d. rutila (Werneburg, 1864) [12], which subspecies has stable number and area [40, 41].

4 . Кегултур алькон - Maculinea alcon (Denis et Schiffermbiller, 1775) - Голубянка пятнашка-алькон
- Alcon Large Blue (Lepidoptera туркуму, Lycaenidae тукуму)

1996-жылы жургузулген текшеруунун негизинде LR/nt категориясы менен IUCN RLTS^ киргизилген [76]. Кецири таралган тур, Кыргызстандын аймагынан тартып тундукту карай кеткен Евразия аймагынын кадимки туру. Бул турдун Республикада бир гана жолу табылганына [41], аны текшеруунун зарылчылыгына карабастан коргоого муктаж эмес, себеби Maculinea туркумунун бардык турлерунун ареалдары жана популяциялары Кыргызстанда туруктуу [40].

Внесён в IUCN RLTS (категория LR/nt по оценке, проведённой в 1996 году) [76]. Широко распространённый вид, обычен в Евразии к северу от территории Кыргызстана. Несмотря на необходимость проверки единственного недостоверного [41] факта нахождения этого вида в республике, нет необходимости в его охране, т. к. популяции и ареалы всех видов рода Maculinea в Кыргызстане стабильны [40].

Assessed for IUCN RLTS in 1996 as species of the LR/nt category [76]. This widespread species is common in Eurasia to the north of Kyrgyzstan territory. Despite of necessity to check the single doubtful [41] discovery in the Republic, it is no need to protect this species because of all Maculinea species in Kyrgyzstan have stable areas and abundance in populations [40].

5. Кёгълтър арион - Maculinea arion (Linnaeus, 1758) - Голубянка пятнашка-арион - Arion Large
Blue (Lepidoptera туркуму, Lycaenidae тукуму)

1996-жылдагы жургузулген текшеруунун баалосу боюнча LR/nt категориясы менен IUCN RLTS^ киргизилген [76]. Эц кецири таралган тур. Кыргызстанда кездешкени [17] борборазиялык M. а. cyanecula (Eversmann, 1848) турчесуне кирет, азыркы мезгилде ез алдынча тур катары каралууда [50], башкача айтканда M. arion туру Республиканын фаунасынын тизмесинен чыгарылган [12]. Maculinea туркумунун бардык турлерунун популяциялары жана ареалдары Кыргызстанда туруктуу [40].

Внесён в IUCN RLTS (категория LR/nt по оценке, проведённой в 1996 году) [76]. Очень широко распространённый вид. Указание на распространение в Кыргызстане [17] относится к центральноазиатскому подвиду M. a. cyanecula (Eversmann, 1848), который в настоящее время рассматривается в ранге самостоятельного вида [50], т. е. вид M. arion исключён из списка фауны республики [12]. Кроме того, популяции и ареалы всех видов рода Maculinea в Кыргызстане стабильны [40].

Assessed for IUCN RLTS in 1996 as species of the LR/nt category [76]. This species is verywidely distributed. The indication [17] toM. arion spreading in Kyrgyzstan was relevant to centralasian subspecies M. a. cyanecula (Eversmann, 1848), which taxon at present time is considered in the separate species rank [50], i. e. M. arion is excluded from the faunal checklist of the Republic [12]. Besides that all Maculinea species in Kyrgyzstan have stable areas and abundance in populations [40].

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментарии: 0