Виды насекомых, исключённые из Красной книги Кыргызстана


Виды насекомых, исключённые из Красной книги Кыргызстана

Виды насекомых, исключённые из Красной книги КыргызстанаКыргызстандын Кызыл кптебпнен чыгарылган курт-кумурскалардын турлёру / Insect species excluded from Red Data Book of Kyrgyzstan

1. Кооз дуулдак, жыттуу сыйда - Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) - Красотел пахучий - Green Caterpillar Hunter (Coleoptera туркуму, Carabidae тукуму)
«Саны кыскарып бара жаткан сейрек кездешуучу тур» статусу менен ошондой эле II категория менен [26] 1981-жылы киргизилген [20]. Кыргызстандын бардык жерлеринде кенири таралган тур [12, 11 (статусу текшерилген), 41,44, 45, 70].

Был внесен в 1981 году [61] со статусом «Редкий вид, численность которого продолжает сокращаться» [20]. Внесен также в Красную книгу СССР [26: категория II]. Широко распространенный вид, в Кыргызстане повсеместно не редок [12, 11 (ревизованный статус), 41, 44, 45, 70].

Was included in 1981 [61] with a status «Rare species with reducing number» [20]. Is included in USSR Red Data Book [26: category II]. This species is widespread and everywhere in Kyrgyzstan not rare [12, 11 (the status revised), 41, 44, 45, 70].

2. Туктуу Регель саратаны - Amphicoma (Eulasia) regeli Ballion, 1878 - Хрущик мохнатый Регеля - Regel’s Shining Leaf Chafer (Coleoptera туркуму, Scarabaeidae тукуму)
«Саны кыскарууга багытталган, сейрек кездешуучу тур» статусу менен [20] 1981-жылы киргизилген [61]. Кеп сандуу жазгы тур [11] (статусу текшерилген), 42], Кыргызстанда жоголуу коркунуч жок [41,45, 70].

Был внесен в 1981 году [61] со статусом «Редкий вид, имеющий тенденцию к сокращению численности» [20]. Многочисленный весенний вид [11 (ревизованный статус), 42], в Кыргызстане не находится под угрозой [41, 45, 70].

Was included in 1981 [61] with a status «Rare species with a tendency of abundance reduction» [20]. It is abundant species in spring time [11 (the status revised), 42], it is not threatened in Kyrgyzstan [41, 45, 70].

3. Кадимки момчу - Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) - Восковик обыкновенный - Striped Cutlassfish
(Coleoptera туркуму, Scarabaeidae тукуму)

«Саны азайып бара жаткан сейрек кездешуучу тур» статусу менен [20], 1981-жылы киргизилген. Кенири таралган [12, 11, 42], Кыргызстанда табигый себептер боюнча саны азыраак [44], тур азыркы мезгилде коркунучта эмес [41,45, 70].

Был внесён в 1981 году [61] со статусом «Редкий вид, сокращающийся в численности» [20]. Широко распространён [12, 11, 42], в Кыргызстане численность сравнительно невысокая по естественным причинам [44], но вид в настоящее время не находится под угрозой [41, 45, 70].

Was included in 1981 [61] with a status «Rare species with reducing abundance» [20]. It is widespread [12, 11, 42] and has an abundance in Kyrgyzstan in the comparison small but by natural causes [44]; at present the species is out of any threat [41, 45, 70].

4. Чептей жашыл коло сымак - Protaetia (=Netocia) prototricha (Fischer von Waldheim, 1842) -
Травянисто-зеленая бронзовка - Troja Emerald Chafer (Coleoptera туркуму, Scarabaeidae тукуму)

«Саны азаюуга багыт алган, сейрек кездешуучу тур» статусу менен [20], 1981-жылы [61] киргизилген. Орто Азиянын кенири ареалдуу кадимки туру (же андан да кенири таралган турдун турчесу) [41,44]. Турдун ареалынын чети болгон Кыргызстанда азыркы мезгилде саны локалдуу жана жогору [11,70].

Был внесён в 1981 году [61] со статусом «Редкий вид, имеющий тенденцию к сокращению численности» [20]. Обычный вид с широким среднеазиатским ареалом (или подвид еще более широко распространённого вида) [41, 44], в Кыргызстане на крае видового ареала, в настоящее время с высокой локальной численностью [11, 70].

Was included in 1981 [61] with a status «Rare species with a tendency of abundance reduction» [20]. It is common species with wide middle-asiatic area (or even a subspecies of more widespread species) [41, 44], while in Kyrgyzstan it is marginal species, e. i. is spreaded at the edge of the area, and is occurs in large number locally [11, 70].

5. Дельфиус калдырканы - Parnassius (Koramius) delphius (Eversmann, 1843) - Аполлон дельфиус
- Banded Apollo Butterfly (Lepidoptera туркуму, Papilionidae тукуму)

1984- жылы [26 (II категориясына)] кабыл алынуусунун негизинде киргизилген. Тур Кыргызстандын аймагында бардык бийик тоолордо дээрлик кецири таралган жана бир нече турчесу белгилуу [12, 42, 44]. Турдун статусу текшерилген Кыргызстанда коркунуч критерийлерине жооп бербейт жана коргоого муктаж эмес [11 (статусу текшерилген), 41,70].

Был внесён в 1984 году [60] на основании занесения в Красную книгу СССР [26: категория II]. Вид на территории Кыргызстана распространён практически по всем высокогорьям и представлен несколькими подвидами [12, 42, 44]. Ревизованный статус вида в Кыргызстане не соответствует критериям находящегося под угрозой и нуждающегося в охране [11 (ревизованный статус), 41, 70].

Was included in 1984 [60] as listed in USSR Red Data Book [26: category II]. The species is spreaded in Kyrgyzstan practically in all highlands, and is represented by several subspecies [12, 42, 44]. In Kyrgyzstan the status revised is not appropriated to criteria of the threatened species need to be protected [11 (the status revised), 47, 70].

6. Кара калдыркан - Parnassius (Driopa) mnemosyne (Linnaeus, 1758) - Аполлон черный, мнемозина
- Clouded Apollo Butterfly (Lepidoptera туркуму, Papilionidae тукуму)

1984-жылы [26 (II категориясына)] кабыл алынуусунун негизинде киргизилген [60] Кыргызстандын аймагында кецири таралган тур - бир нече турчесу бар тукумдун кадимки эки турунун бири, коркунуч факторлору байкалбайт [12,11 (статусу текшерилген), 41,42, 45, 70].

Был внесён в 1984 году [60] на основании занесения в Красную книгу СССР [26: категория II]. Широко распространённый вид, на территории Кыргызстана - один из двух самых обычных видов семейства, представлен несколькими подвидами; факторов угрозы не существует [12, 11 (ревизованный статус), 41, 42, 45, 70].

Was included in 1984 [60] as listed in USSR Red Data Book [26: category II]. This widespread species is one of two most common congeners in Kyrgyzstan, and is represented by several subspecies. There is not any threat factors for this species [12, 11 (the status revised), 41, 42, 45, 70].

7. Актиус калдырканы - Parnassius (s.str.) actius Eversmann, 1843 - Аполлон актиус - Actius Apollo
Butterfly (Lepidoptera туркуму, Papilionidae тукуму)

1984-жылы [26 (II категориясына)] кабыл алынуусунун негизинде киргизилген. Кыргызстандын бийик тоолорунда кадимки тур, бир нече турчесу менен белгилуу [12, 41, 45] Кыргызстанда турдун статусу текшерилген [11] коркунуч категорияларына жооп бербейт жана коргоого муктаж эмес [11,41,70].

Был внесён в 1984 году [60] на основании занесения в Красную книгу СССР [26: категория II]. Обычный вид в высокогорьях Кыргызстана, представлен несколькими подвидами [12, 42, 45], в Кыргызстане ревизованный статус вида [11] не соответствует критериям находящегося под угрозой и нуждающегося в охране [11, 41, 70].

Was included in 1984 [60] as listed in USSR Red Data Book [26: category II]. It is common species in highlands and represented in Kyrgyzstan by several subspecies [12, 42, 45]. The revised status of this species in Kyrgyzstan [11] is not appropriated to criteria of the threatened species need to be protected [11, 41, 70].

8. Тяньшань калдырканы - Parnassius (s.str.) tianschanicus Oberth^, 1879 - Аполлон тяньшанский - Celestial Apollo Butterfly (Lepidoptera туркуму, Papilionidae тукуму)
1984-жылы [26 (II категориясына)] кабыл алынуусунун негизинде киргизилген [60]. Тур Кыргызстандын тоо аймактарында салыштырмалуу кеп санда, бир нече турчесу белгилуу, жоголуп кетуу коркунучу жок [12, 11 (статусу текшерилген), 41,42, 45, 70].


Был внесён в 1984 году [60] на основании занесения в Красную книгу СССР [26: категория II]. Сравнительно многочисленный вид на горных территориях Кыргызстана, представлен несколькими подвидами, не находится под угрозой [12, 11 (ревизованный статус), 41, 42, 45, 70].

Was included in 1984 [60] as listed in USSR Red Data Book [26: category II]. It is abundant species in the comparison, in montane territory of Kyrgyzstan. It is represented by several subspecies and is out of any threat [12, 11 (the status revised), 41, 44, 45, 70].

9. Кадимки махаон - Papilio (s.str.) machaon Linnaeus, 1758 - Махаон обыкновенный - Common Swallowtail (Lepidoptera туркуму, Papilionidae тукуму)
«Саны азайып бара жаткан сейрек кездешуучу тур» статусу, ошондой эле II категория [26] менен 1981-жылы [20, 61] киргизилген. Кыргызстандын аймагында кецири таралган тур - тукумдун кадимки эки турунун бири [12], уч турчесу менен бардык бийик алкактарда кездешет, коркунуч факторлору байкалбайт [11 (статусу текшерилген), 41,42, 44, 45, 70].

Был внесён в 1981 году [61] со статусом «Редкий вид, сокращающийся в численности» [20]. Внесён также в Красную книгу СССР [26: категория II]. Широко распространённый вид, на территории Кыргызстана - один из двух самых обычных [12] видов семейства во всех высотных поясах, представлен тремя подвидами, факторов угрозы не существует [11 (ревизованный статус), 41, 42, 44, 45, 70].

Was included in 1981 [61] with a status «Rare species with reducing abundance» [20]. It is included also into USSR Red Data Book [26: category II]. This widespread species is one of most common congeners in Kyrgyzstan, in all vertical belts. It is represented by several subspecies and any threat factors a absent [11 (the status revised), 41, 42, 44, 45, 70].

10. Сколия дее аарысы - Scolia maculata (Drury, 1773) - Сколия-гигант - Mammoth Wasp (Hy-
menoptera туркуму, Scoliidae тукуму)

1981-жылы [26] кабыл алынуусунун негизинде киргизилгени [60] жацылыш, себеби Кыргызстанда жок [12, 11,44, 70]. Анын ордун алмаштыруучу сырткы кебетеси сколияга окшогон Megascolia (Regiscolia) rubida (Gribodo, 1893) коркунуч критерийлерине жооп бербейт жана коргоого муктаж эмес [41,44, 45, 50].

Был внесён в 1984 году [60] на основании занесения в Красную книгу СССР [26] ошибочно, т. к. в Кыргызстане отсутствует [12, 11, 44, 70]. Статус замещающего его внешне похожего вида сколий Megascolia (Regiscolia) rubida (Gribodo, 1893) не соответствует критериям находящегося под угрозой и нуждающегося в охране [41, 44, 45, 50].

This species was included in 1984 [60] as listed in USSR Red Data Book [26] by a blunder, because it is absent in Kyrgyzstan [12, 11, 44, 70] but substituted by similar scoliid species Megascolia (Regiscolia) rubida (Gribodo, 1893). The status of M. rubida in Kyrgyzstan is not appropriated to criteria of the threatened species need to be protected [41, 44, 45, 50].

11. Жалбырак кескич аары - Megachile (Eutricharaea) rotundata (Fabricius, 1784) - Мегахила округлая
—Alfalfa Leafcutting Bee (Hymenoptera туркуму, Megachilidae тукуму)

1984-жылы [26 (II категориясына)] кабыл алынуусунун негизинде [60] киргизилген. Кецири таралган тур, Кыргызстанда турдун статусу текшерилген, коркунуч критерийлерине жооп бербейт жана коргоого муктаж эмес [11,41, 44, 45, 70].

Был внесен в 1984 году [60] на основании занесения в Красную книгу СССР [26: категория II]. Широко распространенный вид, ревизованный статус вида в Кыргызстане не соответствует критериям находящегося под угрозой и нуждающегося в охране [11, 41, 44, 45, 70].

Was included in 1984 [60] as listed in USSR Red Data Book [26: category II]. Widespread species, revised status of which [11] in Kyrgyzstan is not appropriated to criteria of the threatened species need to be protected [41, 44, 45, 50].

12. Караалжын жыгач уста аарысы - Xylocopa (s.str.) violaceae (Linnaeus, 1758) - Ксилокопа фиолетовая - Violet Large Carpenter Bee (Hymenoptera туркуму, Anthophoridae тукуму)
1984-жылы [26 (II категориясына)] кабыл алынуусунун негизинде [60] киргизилгени жацылыштык, себеби тур Кыргызстанда кездешпейт [12, 11,50, 41 ж.б.]. Сырткы кебетеси окшош тур - жыгач уста аарысы (X. (s.str.) valga Gerstaecker, 1872), ошондой эле [26] II категория менен киргизилген. Кыргызстандын бардык жерлеринде кездешуучу кадимки тур [12, 11,42, 45] санын кыскарышы байкалбайт[11, 41,44,70].

Был внесен в 1984 году [60] на основании занесения в Красную книгу СССР [26] ошибочно, т к. в Кыргызстане отсутствует [12, 11, 50, 41 и др.]. Внешне похожий вид - Пчела-плотник (X. (s.str.) valga Gerstaecker, 1872, также занесенный в Красную книгу СССР [26] с категорией II) - почти повсеместно обычен в Кыргызстане [12, 11, 42, 45] и не имеет тенденций к сокращению численности [11, 41, 44, 70].

This species was included in 1984 [60] as listed in USSR Red Data Book [26] by a blunder, because it is absent in Kyrgyzstan [12, 11, 50, 41 etc.]. The most similar bee species isX. (s.str.) valga Gerstaecker, 1872, which is included in USSR Red Data Book [26] too, with a category II. X. valga is common species in Kyrgyzstan everywhere [12, 11, 42, 45], and has no tendency to number reducing [11, 41, 44, 70].

13. Туктуу армян аарысы - Bombus (s.str.) armeniacus Radoszkowski, 1877 - Шмель армянский - Armenian Bumblebee (Hymenoptera туркуму, Apidae тукуму)
1984-жылы [26 (II категориясына)] кабыл алуусунун негизинде [60] киргизилген. Кедири таралган тур, Кыргызстанда сейрек эмес [45], коркунуч факторлору байкалбайт [ 11 (статусу текшерилген) ], жалпысынан турдун санынын кыскарышы болбогондуктан коргоо зарыл эмес [41,70].

Был внесен в 1984 году [60] на основании занесения в Красную книгу СССР [26: категория II]. Широко распространенный вид [12, 11, 42], в Кыргызстане не редок [45], факторы риска отсутствуют [11 (ревизованный статус)], а в целом при отсутствии данных о сокращении численности вида нет необходимости его охраны [41, 70].

Was included in 1984 [60] as listed in USSR Red Data Book [26: category II]. This widespread species [12, 11.
42] is not rare in Kyrgyzstan; any threat factors are absent [11 (the status revised)]. Generally there is not necessary to protect this species, at absence of data over the abundance reducing [41, 70].

14. Сарыгыч туктуу аары - Bombus (Thoracobombus) muscorum (Linnaeus, 1758) - Шмель моховой - Moss Carder Bee (Hymenoptera туркуму, Apidae тукуму)
1984-жылы [60] II категорияга кабыл алынгандыгына байланыштуу [26] киргизилген. Эн кедири таралган тур [12, 11, 42], Кыргызстанда коркунуч фактору жок [11 (статусу текшерилген)], турдун санынын кыскарышы кутулбейт, коргоонун зарылчылыгы жок [41,70].

Был внесён в 1984 году [60] на основании занесения в Красную книгу СССР [26: категория II]. Очень широко распространённый вид [12, 11, 42], в Кыргызстане сравнительно обычен [45], факторов риска нет [11 (ревизованный статус)], сокращение численности вида маловероятно, и нет необходимости его охраны [41, 70].

Was included in 1984 [60] as listed in USSR Red Data Book [26: category II]. This species is widely spreaded [12, 11. 42] and in Kyrgyzstan is common species in the comparison [45]; any threat factors are absent [11 (the status revised)]. Generally there is not necessary to protect this species as the abundance reducing is hardly probable [41, 70].

15. Туктуу эбелек тишчен аары - Bombus (Cullumanobombus) serrisquama F. Morawitz, 1888 - Шмель пластинчатозубый - Lamellident Bumblebee (Hymenoptera туркуму, Apidae тукуму)
1984-жылы [60] II категорияга кабыл алынуусунун негизинде [26] киргизилген. Кедири таралган тур [12, 11, 42], Кыргызстанда сейрек эмес [45], коркуч факторлору жокко эсе [11 (статусу текшерилген)], жалпысынан санынын кыскарышы боюнча маалыматтын жоктугуна байланыштуу, аны коргоонун зарылчылыгы жок [41,70].

Был внесён в 1984 году [60] на основании занесения в Красную книгу СССР [26: категория II]. Широко распространённый вид [12, 11, 42], в Кыргызстане не редок [45], факторы риска отсутствуют [11 (ревизованный статус)], а в целом при отсутствии данных о сокращении численности вида нет необходимости его охраны [41, 70].

Was included in 1984 [60] as listed in USSR Red Data Book [26: category II]. This widespread species [12, 11. 42] is not rare in Kyrgyzstan; any threat factors are absent [11 (the status revised)]. Generally there is not necessary to protect this species, at absence of data over the abundance reducing [41, 70].

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментарии: 0